ဘောလုံး

a. Fairly Striking the Ball ဘောလုံး ကိုပုံမှန်ရိုက်ခြင်းဘောလုံး ကို ဂေါက်တုတ်ခေါင်းဖြင့်ရိုက်ရမည်။ တုတ်ခေါင်းဖြင့်တွန်းထုတ်ခြင်း၊ ပွတ်ဆွဲခြင်း နှင့်

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
ဘောလုံး

Rule 13-1. General စည်းမျဉ်း ၁၃-၁ သတ်မှတ်ချက်သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းမှလွဲ၍ ဘောလုံး ကို ရောက်ရှိသည့်နေရာတွင် တည်ရှိနေသော အနေအထားအတိုင်း အပ်စစ်လိုင်း

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
36b

Rule 7-1. Before or Between Rounds စည်းမျဉ်း ၇-၁ ပြိုင်ပွဲမစတင်မီနှင့် ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်း
a. Match Play ကျင်းပြတ်ကစားခြင်း

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
79

စည်းမျဉ်း ၅ တွင် ဂေါက်သီး၏ဒီဇိုင်း၊ အရွယ်အစား၊ အတိုင်းအတာများ၊ အကြံဉာဏ်တောင်းခံခြင်း နှင့် တင်ပြခြင်းများကို နောက်ဆက်တွဲအခန်း ၃ တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်