76

သင်သည် ဒေါသထွက်သောအခါ တစ်ဖက်သားအား သင်ပြောလိုသမျှအရာများကို ပြောလိုက်ရလျှင် သင့်မှာမူကား စိတ်ပြေသွားမည် အမှန်ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် အပြောခံရသူတွင် ဘယ့်နှယ်နေပါမည်နည်း။

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်
66

Rule 3-1. General: Winner စည်းမျဉ်း ၃-၁ အချက်ရေကစားနည်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ အနိုင်ရရှိသူ အချက်ရေ ကစားနည်းဆိုသည်မှာ ကစားသမားများသည်

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်