အချက်ရေဖြင့်ကစားနည်းများ

အချက်ရေဖြင့်ကစားနည်းများ

(အင်ဒီဗီဂျူယယ်) – တစ်ဦးချင်းအလိုက် အချက်ရေဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခြင်းဖြစ်သည်။

(ဖိုးဆမ်း) – နှစ်ယောက်တစ်တွဲ အချက်ရေဖြင့် ကစားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘောလုံးတစ်လုံးတည်းကိုတီခုံမှစ၍ အလှည့်ကျရိုက်ကစားရသည်။

(ဖိုးဘော) – နှစ်ယောက်တွဲတစ်ဦးလျှင် ဘောလုံးတစ်လုံးစီ အချက်ရေဖြင့် ကစားခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးအနက် အချက်ရေနည်းသောဘောလုံးကို ထိုကျင်း၏ အချက်ရေအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ နှစ်ဦးအနက်မှ တစ်ဦးသည် ကျင်းကိုပြီးဆုံးအောင်မကစားခဲ့လျှင် ပြစ်ဒဏ်မရှိပါ။

Note – ဘူဂီ၊ ပါနှင့် စတေဘယ်ဖိုဒ့်ပြိုင်ပွဲများအတွက် စည်းမျဉ်း ကိုဖတ်ရှုရန်။

(ဖိုးဘော) – ကျင်းပြတ်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့် အချက်ရေဖြင့်ကစားခြင်းကို ဖတ်ရှုရန်။

(ဖိုးဆမ်း) – ကျင်းပြတ်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့် အချက်ရေဖြင့်ကစားခြင်းကို ဖတ်ရှုရန်။

ဦးမြတ်ခိုင် ဘာသာပြန်ဆိုသော Rule of Golf စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။

Related Posts