145

ယဉ်ကျေးမှုကို သူ့နေရာနှင့်သူ၊ သူ့ဌာနနှင့်သူ ရှိရပေမည်သာ ဖြစ်၏။ အိမ်တွင် ယဉ်ကျေးခြင်း၊ ကျောင်းနေအရွယ်တွင် ကျောင်းတွင် ယဉ်ကျေးခြင်း၊ ကစားရာတွင် ယဉ်ကျေးခြင်း၊ လမ်းတွင် ယဉ်ကျေးခြင်း၊

ပိုမိုဖတ်ရှုရန်