မျှတသော အစားအစာကိုစားပါ။

အချို့သောအစားအစာများက . . . နှလုံးအတွက်ကောင်းခြင်း၊ အစာကျေခြင်းအတွက်ကောင်းခြင်းကဲ့သို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အရာများဖြင့် အကူအညီရရှိသည်ဟု . . .